Informacja o XXX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 31 marca 2021 r. (środa)) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piątku (korespondencyjna).

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku za 2020 rok.
3.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2017 - 2020 za rok 2020.
4.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2021r.,
e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków – Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice,
f) przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeb  związanych z realizacją zadań w 2021 roku w Gminie Piątek.
6. Interpelacje i zapytania radnych.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (22 marca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 marca 2021, 12:50:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270