Informacja o XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piątku.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Piątek za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok,
c) absolutorium dla Burmistrza Piątku z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 – 2032,
e) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
f ) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
g) udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (14 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 czerwca 2021, 13:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185