Informacja o XXXV sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
b) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek,
c) określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Piątku
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.

 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (23 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 listopada 2021, 08:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124