Informacja o XL sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 23 marca 2022r. (środa) o godz.13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu .
6. Petycja w sprawie zmian programu ochrony powietrza.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku za 2021 rok.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2021 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
10. Sprawozdanie z Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021 – 2024 za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piątek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM,
e) przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku w Gminie Piątek,
f) wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2022 rok przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/204/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 roku
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (15 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 marca 2022, 12:30:13)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 marca 2022, 12:38:58)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 352