Informacja o XLIX sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Zapoznanie z  Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek i uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032,
b) uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2023 rok,
c) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
d) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
e) regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku,
f) planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023,
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piątek na lata 2023-2024,
h ) rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej,
i) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek,
k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Piątek.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (19 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2022, 10:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42