Zapytania i interpelacje radnych - V sesja

Radna Agnieszka Wójcik odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
- Chciałabym zwrócić uwagę na fragment ulicy Kościelnej dokładnie naprzeciwko głównego wejścia do Kościoła Parafialnego („perły” zabytkowej).
Na tym odcinku drogi notorycznie, podczas opadów deszczu, bądź roztopów, gromadzi się woda – duże ilości. Czy gmina mogłaby coś w tej sprawie zrobić?
- poprawić nawierzchnię?.
W tym miejscu utworzyło się coś w rodzaju niecki, po naprawach nawierzchni.
Pan Wójt poinformował, że nawierzchnia ulicy Kościelnej była naprawiana
i studzienki kanalizacyjne zostały wyniesione do góry.
Były rozmowy prowadzone z Księdzem Dziekanem w sprawie odwodnienia ulicy. Wodę należy odprowadzić przez działki; p. organisty, kościoła Mariawitów, ulicę Belwederską itd.
Jeśli Rada Gminy znajdzie środki finansowe na projekt i wykonanie to można przystąpić do odwodnienia ul. Kościelnej w Piątku.Szacunkowy koszt około 50 tyś.zł.

Radny Piotr Kalusiński odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
- Gmina jest właścicielem pięknego kompleksu w Piekarach w postaci stawu
i fragmentu parku.
W miesiącach kwiecień/maj zostanie ogłoszony nabór przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” w ramach działania „MIEJSCA
INFRASTRUKTURY REKREACYJNO TURYSTYCZNEJ”.
Jako Gmina jesteśmy członkiem i wpłacamy składki corocznie na obsługę stowarzyszenia.
Kwota dofinansowania dla gminy wynosić będzie 63% kosztów inwestycji.
Zwracam się z wielką prośbą o przychylność Wójta i Rady Gminy dla tego działania aby utworzyć takie miejsce rekreacji z którego mogliby korzystać nie tylko wszyscy mieszkańcy naszej gminy ale również z okolicznych regionów.
Przewodniczący obrad D. Gorący stwierdził, że jeśli Rada Gminy jest za tym, aby zbiornik wodny w Piekarach miał służyć ogółu mieszkańców gminy, to radni muszą podjąć taką decyzję, ponieważ budżet gminy na rok 2019 został już przyjęty.
Radny P. Kalusiński poprosił o złożenie wniosku do LGD „POLCENTRUM”
w Strykowie o dofinansowanie inwestycji w ramach działania „Miejsca Infrastruktury Rekreacyjno Turystycznej”.
Pan Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności należy wystąpić o pozwolenie wodnoprawne w celu napełnienia stawu w Piekarach i zaprosić odpowiednie służby wodne do przeprowadzenia oceny.
W tej kwestii należy zorganizować spotkanie i zaprosić kompetentne osoby.
Pan Wójt zaproponował, aby w powyższej sprawie rozpocząć rozmowę z dyrektorem Wód Polskich, czy będzie wyrażona zgoda na uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego?.
Pani Sekretarz Gminy stwierdziła, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy radni powinni przedyskutować co chcą robić w najbliższej kadencji?. Należy sporządzić listę zadań, a następnie zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Pan Wójt stwierdził, że na dzisiejszej sesji padły 3 wnioski: budowa mostu w Mchowicach, oczyszczenie stawu w Piekarach i odwodnienie fragmentu ulicy Kościelnej w Piątku (przy kościele). Powyższe wnioski należy przedyskutować na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy.
Przewodniczący obrad stwierdził, że budżet gminy na rok 2019 został już przyjęty.
Pan Wójt zapoznał radnych z pismem Związków Zawodowych Nauczycieli w sprawie żądania podwyższenia o 1.000,00 zł. wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
Radna M. Gabryelczak zaproponowała, aby spotkać się na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy i powyższą sprawę przedyskutować.

Radny Kamil Florczak odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
- Prośba o środki na utwardzenie drogi w Balkowie Nowym ze Starym Dworem
w kierunku obszarów NATURA 2000. Długość tej drogi polnej wynosi około 150 m. Obecnie utwardzone jest tylko około 30 m. Przejazd tą drogą w okresie silnych opadów deszczu jest bardzo ciężki.
Pan Wójt poinformował, że jak tylko poprawią się warunki atmosferyczne to rozpocznie naprawę dróg gminnych.

Radna Urszula Kacperska odczytała n/w interpelację i złożyła na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
- Mamy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego do budowy drogi do Pęcławic.
Kiedy ruszy budowa drogi do Jankowa?
Pan Wójt poinformował, że decyzja należy do Rady Gminy. Jeśli znajdą się wolne środki finansowe to można rozważyć wykonanie tego zadania.

Radny D. Gorący odczytał n/w interpelację i złożył na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.
1)Kiedy zostanie wykupiona działka przy ul. Szkolnej?.
2)Kiedy rozpocznie się przebudowa (remont) ul. Łowickiej?.
3)Czy jest możliwe, aby wprowadzić zakaz zatrzymywania się na ulicy Kościelnej
strona lewa (patrząc od rynku)?.
Pan Wójt poinformował, że:
- zostały wykonane nowe pomiary działki przy ul. Szkolnej w Piątku ze względu na służebność dojazdu. W chwili obecnej Gmina przygotowuje dokumenty do Notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego,
- Firma ERBEDIM wygrała przetarg i niebawem rozpocznie się budowa ronda przy parku w Piątku. Chodnik na ul. Zgierskiej będzie budowany po prawej stronie, a na ul. Łowickiej po obydwu stronach.
Pan Wójt poinformował, że w powyższej sprawie skontaktuje się z firmą
ERBEDIM- u.
- zakaz parkowania na ul. Kościelnej w Piątku po jednej stronie – należy zmienić organizację ruchu ul. Kościelnej.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piatek (20 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 12:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385