Zapytania i interpelacje radnych - XIV sesja

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.

Pan Wójt przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, co stanowi zał. do protokołu.
- Radny Kamil Florczak
1)Proszę o ustawienie drogowskazu z nazwą „Balków od nr 78A do 109” przy drodze powiatowej w prywatnej działce narożnej, niedaleko sklepu. Właściciel działki wyraża zgodę.
Jest na to zgoda właściciela i drogowskaz zostanie zamówiony i będzie zamontowany w najbliższym czasie.
2)Na prośbę mieszkańców proszę o zabezpieczenie funduszy na przyszły rok w celu:
- wykonania pełnej dokumentacji związanej z wyznaczeniem i wykopem rowu przy drodze gminnej w Balkowie Nowym. Odcinek od parku do rowu granicznego z sąsiednią gminą,
- wywozu i utylizacji śmieci z „dzikich wysypisk” na obszarach NATURA 2000, które wysypane są na działkach prywatnych jak i terenach należących do gminy.
Decyzja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 2020rok na powyższe cele należy do Rady Gminy. 
- Radna Agnieszka Wójcik
1)Kto podpisał/ zatwierdził termomodernizację Szkoły Podstawowej w Piątku bez naprawy dachu?.Dlaczego w projekcie budżetu jest przeznaczona kwota na naprawę dachu (250.000,- zł.) skoro trwa termomodernizacja?.
  Wniosek na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Piątku podpisał Wójt Gminy Piątek. Projekt termomodernizacji powstał w latach 2012 – 2013 wówczas dach nie wymagał remontu. W obecnym naborze można było ocieplić strop, a nie można wymienić dachu. Koszty wymiany dachu leżą po stronie właściciela budynku
(niestety nie mamy wpływu na zachowanie się gołębi, które dokonały zniszczeń dachu).
2)Uważamy, że interpelacje/zapytania Radnych, które są podawane na piśmie, powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem radnego w gazetce gminnej. Dlaczego to zostało zmienione?.
Zmiany dokonała Rada Gminy VII kadencji. Obecna Rada jeśli chce to może to zmienić.
3) Co się dzieje z pomieszczeniami, w których wcześniej mieściły się karetki firmy Falk?. Moglibyśmy, tak jak rozmawialiśmy, przeznaczyć te pomieszczenia dla GOPS - u.
Pomieszczenia, w których przebywali ratownicy medyczni firmy Falck są przewidziane dla GOPS – u. W chwili obecnej wymagają drobnych napraw
i odświeżenia, a z tym wiążą się środki finansowe, które są przewidziane w budżecie na rok 2020.
4) Czy w Piątku znajduje się kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych
 i roztopowych – kanalizacja burzowa?.
Taka kanalizacja znajduje się na ulicy Stodolnianej, części ulicy Kutnowskiej, ulicy Łęczyckiej oraz przy Urzędzie Gminy w Rynku.
- Radna Anna Matusiak
1)Jak to jest możliwe, że zadania GOK – u realizują inni?
Pod patronatem OSP odbywają się warsztaty i dzieci chętnie w nich uczestniczą.
Ten problem jest notorycznie przez nas poruszany.
Jaki program na ferie zimowe oferuje GOK ?.
Nikt nie broni innym grupom i stowarzyszeniom organizować zajęć dla dzieci. Takie świetlice funkcjonują w Balkowie, Janowicach – Goślubiu, Górkach Pęcławskich oraz w Piątku. Jeśli chodzi o program zajęć na ferie zimowe, proszę zaprosić na spotkanie komisji Rady Gminy dyrektora GOK – u  i z nim na ten temat porozmawiać.
- Radny Waldemar Krysiak
1) Czy i w jaki sposób będzie przeprowadzona modernizacja /termomodernizacja budynku ( części budynku) starej szkoły w Czernikowie, bo różnica temperatur
w starej, a nowej części jest duża?.
Stara część budynku szkoły w Czernikowie została przewidziana do termomodernizacji we wniosku złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wraz
z siedmioma innymi obiektami użyteczności publicznej należącymi do Gminy Piątek.
Nie było jeszcze rozstrzygnięcia tego naboru.
- Radny Paweł Budner
1) Prośba o oczyszczenie przepustu w Konarzewie na wysokości nr 10 pod drogą – powiat – gmina.
Powiat zapowiada czyszczenie rowów przy swoich drogach w Konarzewie w najbliższym czasie.
Przewodniczący obrad poinformował, że do Niego wpłynęło zapytanie- Dlaczego na rok 2020 nie zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi Nr 702 z Piątku do Michałówki?. Proszę o zamieszczenie informacji w gazetce samorządowej o tym, kiedy zostaną zabezpieczone środki finansowe na ten cel?.
Przewodniczący obrad poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Radni zostali zapoznani z projektem budżetu na 2020 rok. Przewodniczący obrad uważa, że projekt budżetu jest optymalny, jeśli chodzi o ważność inwestycji
w naszej gminie. Nie wiemy, czy wszystkie złożone projekty przejdą, jeśli nie przejdą, to być może, że środki finansowe zostaną przesunięte na inny cel. Być może, że na projekt chodnika wzdłuż drogi Nr 702.
Ponadto poinformował, że w ostatnim roku kalendarzowym Sołectwo Piekary otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 100 tyś. zł. na remont świetlicy
 i 160 tyś. zł. na oświetlenie drogi woj. Piekary – Michałówka.
Radny P. Kalusiński przypomniał, że był podpisany List intencyjny i była podjęta uchwała przez poprzednią Radę Gminy, że Gmina Piątek zobowiązała się do dofinansowania budowy chodnika w Piątku przy ul. Łowickiej w wys. 200 tyś. zł.
i 250 tyś. zł. na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 702 w Piekarach.
Radny P. Kalusiński stwierdził, że mówimy o 70 tyś. zł. na wykonanie projektu chodnika w Piekarach. Czy nie można zacząć tego tematu?. List intencyjny został przekazany mieszkańcom od domu do domu. Mieszkańcy pytają – kiedy będzie budowany chodnik w Piekarach?.
Przewodniczący obrad stwierdził, że są ważniejsze cele w budżecie Gminy na 2020 rok. Przy ewentualnych przesunięciach w budżecie Gminy, Rada Gminy podejmie decyzję w sprawie wykonania projektu chodnika w Piekarach.
Pan Wójt poinformował radnych o kosztach jakie ponosi Gmina za bezpańskie psy i zabitą zwierzynę leśną, jeśli nie ma właściciela (faktury w zał.).

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (11 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2020, 12:27:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416