Zapytania i interpelacje radnych - XV sesja

Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący obrad poprosił radnych, aby interpelacje i zapytania radni złożyli na piśmie.

Pan Burmistrz przystąpił do odczytania złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielenia odpowiedzi, co stanowi zał. do protokołu.
- Radny Kamil Florczak
1)W ostatnich dniach odbyło się wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej w Balkowie Nowym na odcinku od parku do łąk i obszarów Natura 2000.
Dlaczego nie został naprawiony początkowy odcinek tej drogi biorąc pod uwagę obecność odpowiedniego sprzętu i moje wcześniejsze prośby?.
Odcinek tej drogi jest najważniejszy, ponieważ każdego dnia korzysta z niej mieszkająca tam rodzina.
Pan Burmistrz poinformował, że początkowy odcinek tej drogi nie został naprawiony
i jest przejezdny. Nie ma na tym odcinku wyrw w drodze, żeby nie można było przejechać. Jeśli zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na remonty dróg gminnych to można będzie przystąpić do naprawy tego odcinka drogi.
- Radna Anna Matusiak
1)Nawiązując do interpelacji z poprzedniej sesji ponawiam pytanie:
Czy przed feriami Gminny Ośrodek Kultury przedstawi jeszcze plan pracy z dziećmi w okresie wolnym od zajęć w ferie?.
Nie znam zwyczaju informowania o wydarzeniach w momencie rozpoczęcia, kiedy plakatowanie, kiedy nagłośnienie wydarzeń – zajęć.
Pan Burmistrz poinformował, by w takich sprawach zapraszać na posiedzenia komisji Dyrektora GOK-u.
Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącego komisji oświaty, zdrowia, kultury
i sportu Pana Tomasza Kucharczyka o zaproszenie Dyrektora GOK-u na posiedzenie tej komisji.
- Radny Dariusz Jóźwiak
1) Prośba o zorganizowanie spotkania z dyrektorem dróg powiatowych w Łęczycy
w sprawie rowów i poboczy przy drodze Piątek – Balków.
Pan Burmistrz poinformował, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy zostanie zaproszony na posiedzenie wspólnych komisji Rady Miejskiej.
- Radny Piotr Kalusiński
1) W nawiązaniu do Listu Intencyjnego z dnia 02.11.2018r. podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi 702 z Piątku do Michałówki proszę o informację czy w budżecie na rok 2020 zostaną zarezerwowane środki finansowe na wykonanie projektu na ten cel?.
Pan Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej nie ma zarezerwowanych środków finansowych w budżecie gminy na powyższy cel. Projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy są złożone w Urzędzie Marszałkowskim i czekają na rozstrzygnięcie. Jeśli będzie możliwe przesunięcie środków finansowych w budżecie gminy Radni podejmą decyzję w powyższej sprawie.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Gorący
1)Czy mamy informację na jakim etapie są rozmowy i negocjacje Zakładu Energetycznego z użytkownikami gruntów (szczególnie z terenów Gminy Bedlno) po których ma być prowadzona linia wysokiego napięcia do GPZ.
Pan Burmistrz poinformował, że negocjacje trwają ale porozumienia jeszcze nie osiągnięto.
2)Bardzo proszę o zgłoszenie Zarządowi Dróg Wojewódzkich wycięcie uschniętego drzewa, które zagraża linii energetycznej i przechodniom na ul. Kutnowskiej (około nr 80).
Pan Burmistrz poinformował, że nie jest wiadomym do kogo należy to drzewo (osoby prywatnej, czy do Zarządu Dróg Wojewódzkich).Były podjęte próby usunięcia drzewa
przez OSP w Piątku, ale ze względu na dużą ilość przewodów energetycznych strażacy nie zdecydowali się na usunięcie tego drzewa. Zakład Energetyczny
w Kutnie był informowany kilkakrotnie o potrzebie usunięcia drzewa.
3)Mieszkańcy ul. Kościelnej bardzo proszą o usunięcie pnia, który wystaje na chodniku ulicy  i przez który przechodnie potykają się (róg ulicy Kościelnej
i Szpitalnej) oraz przycięcie drzew szczególnie naprzeciw wejścia głównego do kościoła, które podczas wiatru ociera się o linię energetyczną.
Pan Burmistrz poinformował, że wszystkie drzewa rosnące przy ulicach w Piątku będą przycinane w miesiącu lutym b. roku. Co do usunięcia pnia trzeba przeprowadzić oględziny, po to, by stwierdzić czy nie zostanie naruszony chodnik.
4)Ponawiam prośbę o zabezpieczenie środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piątku, które mogą zostać przeniesione w chwili braku realizacji, któregoś z zadań ujętych w budżecie na bieżący rok. Zadanie to z uwagi
na priorytetowe inne inwestycje głównie związane ze szkołą zostało pominięte
w budżecie na 2020 rok.
Pan Burmistrz poinformował, że jeśli będą wolne środki finansowe w budżecie gminy to decyzja na co w pierwszej kolejności przeznaczyć środki finansowe należy do Rady Miejskiej.
5)W związku z częstymi pytaniami mieszkańców gminy proszę Pana Burmistrza
o zorientowanie się, czy można pozyskać jakieś zewnętrzne środki finansowe, które pomogą w rewitalizacji naszego centrum miasta tzn. skwerku z oznaczeniem Geometrycznego Środka Polski.
Pan Burmistrz poinformował, że będziemy szukać środków finansowych na powyższy cel z różnych dostępnych źródeł pozabudżetowych.
Pan Burmistrz poinformował, że do LGD „POLCENTRUM” w Głownie zostały złożone 3 wnioski z terenu Gminy Piątek.
Pan Burmistrz zwrócił się z apelem (z prośbą) do mieszkańców Piątku aby zadbali o wygląd zewnętrzny budynków mieszkalnych i porządek wokół swoich posesji. Stwierdził, że należy zadbać o czystość całego miasta Piątek.
Przewodniczący obrad wystąpił z pytaniem do radnych, czy mają radni pytania do obecnego na sesji Radnego Powiatu Łęczyckiego Członka Zarządu Pana Zenona Dąbrowskiego?.
Radni nie mieli pytań do Pana Zenona Dąbrowskiego

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (10 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2020, 12:31:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325