Zapytania i interpelacje radnych - XIX sesja

N/w radni złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, co stanowi zał. do protokołu.

Radny Daniel Gorący
1) Mieszkańcy ul. Kościelnej proszą o przycięcie drzew (szczególnie naprzeciwko głównego wejścia do kościoła), ponieważ zagrażają przewodom energetycznym i mogą być niebezpieczne dla przechodniów.
- Drzewa będą przycinane poinformował Burmistrz.
2) Mieszkańcy ul. Kutnowskiej proszą o kolejną interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich  lub Zakładzie Elektrycznym o wycięcie suchego drzewa (posesja p. Góreckiego), które zagraża zerwaniu linii energetycznej i bezpieczeństwu przechodniów.
- Drzewo przy ul. Kutnowskiej w Piątku rośnie na prywatnej posesji, w trudnej lokalizacji pod liniami energetycznymi. Drzewa tego nie chcą wyciąć drogowcy, energetycy ani też strażacy z OSP.
3) W związku z tym, że dowożenie dzieci do szkół nie jest realizowane w obecnym czasie, jakie oszczędności uzyska z tego tytułu Urząd Miejski w Piątku?.
- Na obecną chwilę oszczędności wynoszą około 100 tyś. zł.
4) Czy środki finansowe z funduszu Ochrony Środowiska, o które występował Urząd Miejski można przeznaczyć na usunięcie folii z Punktu Selektywnej Zbiórki w Pokrzywnicy?.
- Środki z NFOŚ i GW w wys. 56 tyś. zł. zostały wykorzystane na wywiezienie około 100 ton folii rolniczej z PSZOK-  w Pokrzywnicy. Do końca b. roku PSZOK w Pokrzywnicy będzie uprzątnięty.

- Radna Agnieszka Wójcik

1) Proszę o uzupełnienie oznakowania ulic w Piątku. Są ulice, np. Literacka, gdzie brakuje tabliczek/oznaczeń z nazwami.
- Oznakowanie zostanie uzupełnione w najbliższym czasie.
2) Proszę panie i panów radnych o pochylenie się nad problemem, z którym, w tym trudnym czasie zmagają się mali przedsiębiorcy na terenie gminy Piątek. Mam na uwadze te podmioty, które zostały dotknięte obostrzeniami sanitarnymi i były zmuszone tymczasowo zawiesić swoje usługi. Są to np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, rehabilitacyjne, fotograficzne, gastronomiczne itp., których dochody znacznie zmalały, bądź, nie istniały. Uważam, że naszym obowiązkiem jest pomóc tym osobom, ponieważ większość z nich od wielu lat zasila budżet gminy wpłacając swoje podatki.
- Do tej pory do Urzędu Miejskiego w Piątku wpłynęły 2 prośby: jedna o umorzenie,
a druga o odroczenie płatności podatku.
3) Wnoszę o rewitalizację parku w Piątku, mianowicie: nowe nasadzenia, oczyszczenie alejek, odświeżenie ogrodzenia itp.
-  W chwili obecnej Urząd nie dysponuje środkami na powyższy cel. Prowadzone są tylko prace związane z koszeniem i utrzymaniem porządku w parku. Park w Piątku podlega pod konserwatora zabytków. Środki finansowe na ten cel można pozyskać
 z WFOŚ i GW w Łodzi. 90% wartości zadania to dofinansowanie. Decyzja należy do radnych przy tworzeniu budżetu na 2021 rok.
Radna A. Wójcik zaproponowała pomalować ogrodzenie parku i posprzątać alejki.
Burmistrz poinformował, że od 18.05.2020r. będzie przyjętych 5 osób n a roboty publiczne na 3 miesiące.
Burmistrz poprosił o pomoc i współpracę przy odnowieniu placu zabaw.
4) Proszę o zwrócenie uwagi na place zabaw dla dzieci. W okresie, gdy są one zamknięte, można by odnowić/ naprawić poszczególne sprzęty i przygotować je na otwarcie.
- Place zabaw zostaną poddane przeglądowi technicznemu i w miarę możliwości
niezbędnym naprawom.

- Radny Kamil Florczak
1) Czy w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona jest jeszcze jakaś osoba oprócz dyrektora?
W GOK – u w Piątku jest zatrudniona sprzątaczka, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że od 2020r. nie ma księgowej w GOK- u, ponieważ księgowość jest prowadzona w GCUW w Piątku.

- Radny Piotr Kalusiński
1) Jakie środki finansowe z zewnątrz pozyskał Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku w 2019 r. oraz jakie zamierza pozyskać w 2020 roku?.
- Burmistrz odpowiedział, że na powyższe pytanie w chwili obecnej nie może udzielić odpowiedzi. Udzieli odpowiedzi na następnej sesji i poprosił o zaproszenie na sesję Pana Dyrektora GOK.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Piątku (15 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 października 2020, 10:17:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214