Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek


Na podstawie art.4 ust.l i ust.2, art.4b ust. 1 piet. 1, art.5a i art.40 ust.2 piet. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Piątekw sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Piątek statusu miasta.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Piątek, zgodnie z zal. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców według wzoru stanowiącego zal. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Do konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Piątek.

§ 5. W poszczególnych obwodach konsultacyjnych konsultacje prowadzą wyznaczeni pełnomocnicy, których zadaniem jest czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem konsultacji oraz sporządzenie wyników konsultacji w obwodzie konsultacyjnym.

§ 6. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający w szczególności terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji w obwodach konsultacyjnych, wykaz pełnomocników ds. konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wy nile konsultacji, zostanie zatwierdzony i podany do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Wójta Gminy.

§ 7. 1. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji.
2. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 9. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Uchwała nr V/25/19 (613kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (30 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lutego 2019, 12:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838