Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek


Na podstawie Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek zarządzam, co następuje:

§1. 1.  Ustalam kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji w obwodach konsultacyjnych, wykaz Pełnomocników ds. konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wynik konsultacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej - poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców.
3. Po zakończeniu konsultacji Pełnomocnicy sporządzą protokół zawierający wyniki konsultacji i przedstawią je niezwłocznie Wójtowi Gminy Piątek.
4. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
w sołectwach.
5. Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek.
 
§2.  Osoby, które nie wezmą udziału w konsultacjach w trybie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia będą mogły to zrobić w dniach 3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w godzinach od 10:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Piątek, sala konferencyjna w obecności Pełnomocnika ds. konsultacji Jacka Michalskiego.
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2019 (2001kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 07:16:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 lutego 2019, 09:04:33)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 901