Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie art.4 ust.2 oraz art.4b ust. l pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432] oraz § 1 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2014r. poz. 310) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Gminy Piątek pozytywnie opiniuje się starania zmierzające do nadania statusu miasta miejscowości Piątek.

§ 2.1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek.
2. Treść wniosku z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VII/36/19 (208kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (27 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 marca 2019, 09:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073