ZARZĄDZENIE NR 16/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2020 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 tj.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tj.) Burmistrz Piątku postanawia:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w „Otwartym Konkursie Ofert" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 w składzie:
1. Sylwia Jaworska
2. Anna Tybura
3. Anna Matusiak

§ 2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XI1/61/19 Rady Gminy Piątek z dnia 25 października 2019 r. r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 16/2020 (178kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:10:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222