ZARZĄDZENIE NR 17/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 06 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 8 ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Gminie Piątek, zwaną dalej Komisją, w składzie określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2.1.Komisja jest organem doradczym Burmistrza Piątku w sprawach zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury gminy Piątek
2.Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§3.1. Komisja powołana zostaje na czas nieokreślony.
2. Burmistrz Piątku może dokonać zmian w składzie oraz regulaminie działania Komisji.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Piątku.

§5.Zarządzenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz na stronie internetowej www.bip.ugpiatek.pl

§6.Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Piątek z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 17/2020 (950kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 10:48:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746