ZARZĄDZENIE Nr 18a

Burmistrza Piątku
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)w związku z art. 86 ust. 2a - 2h oraz art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 poz. 106 t.j.) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustala się na rok 2020 proporcję (prewspółczynnik VAT), o której mowa w art. 86 ust. 2a - 2h ustawy o VAT dla Urzędu Miejskiego w Piątku w celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celu wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza w wysokości 1 %, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się na rok 2020 wskaźnik struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje w wysokości 94 %, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Prewspółczynnik proporcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 i wskaźnik struktury sprzedaży, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostały wyliczone według danych za rok 2019.

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miejskiego w Piątku zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Zarządzenie nr 18a/2020 (780kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 marca 2020, 10:40:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457