ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869)
Burmistrz
Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwieksza się, dochody budżetu o kwotę 10.321,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się, wydatki budżetu o kwotę; 113.714,30 zł,
2.
Zmniejsza sic, wydatki budżetu o kwotę 103.393,30 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje sic, zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 role, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na role 2020 zamyka się:

1) Po stronie dochodów kwotą 30.767.463,93 zł, w tym dochody:

a) bieżące: 28.706.982,00 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gniinom (związkom gmin) w wysokości 8.208.408,00

b) majątkowe: 2.060.481,93 zł.

2) Po stronie wydatków 30.395.713,93 zł, w tym wydatki:

a) bieżące: 25.417.573,82 zł, w tym: na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.208.408,00

b) majątkowe: 4.978.140,1 1

§ 5. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 24/2020 (1486kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 marca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 kwietnia 2020, 12:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669