ZARZĄDZENIE NR 28/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OI9r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 524.081,04 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 318.702,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 567.486,04 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 362.107,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00 zł została przeznaczona na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem szybko rozprzestrzeniających się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID -19.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego” zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronic dochodów kwotą 30.972.842,97 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 28.912.361,04 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 8.357.784,04 zł
b) majątkowe: 2.060.481,93 zł.
2) Po stronie wydatków 30.601.092,97 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 25.622.952,86 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.357.784,04 zł.
b) majątkowe: 4.978.140,11 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 28/2020 (2127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2020, 08:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209