ZARZĄDZENIE NR 33/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca !990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 98 i art. 99 §2 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), art. 86 i art. 87§2 Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.) i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), postanawiam co następuje:

§1.1. Udzielam Pani Marzenie Gałązce - pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku - pełnomocnictwa do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Piątek - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwykłego zarządu.
2. Pełnomocnictwo w ramach zwykłego zarządu upoważnia do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie kierowanej jednostki;
2) do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy w ramach planu finansowego GOPS;
3) zawierania i zmiany umów rachunku bankowego, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
4) wykonywania czynności i zadań wchodzących w zakres kierowanej jednostki;
5) reprezentowania gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością GOPS;
6) wytaczania powództw alimentacyjnych z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 808);
7) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom GOPS, a dla spraw określonych w pkt. 5 radcom prawnym lub adwokatom.
3Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego GOPS.

§2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 33/2020 (267kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:26:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428