ZARZĄDZENIE NR 49/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 1 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Piątku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 49/2020 (1373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 12:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403