ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 68 ust. 9 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz. 1148 i 1078 oraz z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Tomczyk - nauczycielkę Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności, na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 3 1 sierpnia 2021 r.

§ 2. Udziela się Pani Agnieszce Tomczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 65/2020 (364kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 08:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536