ZARZĄDZENIE NR 66/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. I 148 i 1078 oraz z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Karolinę Mikołajczyk - nauczycielkę Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku do pełnienia zastępstwa za dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku w czasie jego nieobecności na okres od dnia I września 2020 r. do dnia 3 I sierpnia 2021 r.

§ 2. Udziela się Pani Karolina Mikołajczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła 11 w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 66/2020 (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 08:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109