ZARZĄDZENIE NR 72/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 15 września 2020r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Piątek.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) art.42 ust. 1, art.43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282 t. j.) oraz art.104, 104 1-3 i 135 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego wprowadza się następujące zmiany:
§27.1. Otrzymuje brzmienie: w Urzędzie Miejskim w Piątku obowiązuje równoważny system czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy równoważony jest krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach.
2. Z uwagi na organizację pracy urzędu, w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości załatwienia spraw w urzędzie w dogodnym dla nich czasie, wprowadza się następujący rozkład czasu pracy:
1) w poniedziałki, wtorki i czwartki w wymiarze 8 godzin - od 7.00 do 15.00,
2) w środy w wymiarze 9 godzin - od 7.00 do 16.00,
3) w piątki w wymiarze 7 godzin - od 7.00 do 14.00.
3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może dokonać niezbędnych odstępstw od rozkładu czasu pracy określonego w ust. 2 podając jednocześnie informację.
4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualnie umowy o pracę.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Piątek.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do publicznej wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Zarządzenie nr 72/2020 (268kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 września 2020, 10:13:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 578