ZARZĄDZENIE NR 74/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 24 września 2020r.
w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności.

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r., poz. 1696 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Wyznaczam Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej w następującym składzie:
1) Remigiusz Ratajski - Przewodniczący Zespołu (koordynator ds. dostępności)
2) Marcin Nadolski - członek Zespołu
3) Jacek Michalski - członek Zespołu
4) Anna Sakiewa - członek Zespołu
5) Joanna Raj - Burdukiewicz - członek Zespołu
2. Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd miejski,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie
z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy Piątek
w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) sporządzanie raportu zbiorowego o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne gminy Piątek do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcie Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust.2.

§ 2. Wykonanie zadań powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 74/2020 (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 września 2020, 07:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245