ZARZĄDZENIE NR 72a/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy.

Na podstawie §21 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piątek
postanawiam:

§1. Powołać Gminną Komisję Stypendialną do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek.

§2. W skład komisji wchodzą:
Przewodniczący:
Marzena Gałązka-Pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Członkowie:
Justyna Knaś- inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku;
Krystyna Grabowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piątku;
Joanna Śliwińska- pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Czernikowie;
Agnieszka Bartczak -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

§3. Komisja organizuje posiedzenia w terminach ustalonych przez Burmistrza Piątku lub Przewodniczącego Komisji.

§4. Do zadań Komisji należy:
1) kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełnienia kryteriów uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej;
2) rozpatrywanie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów kwalifikujących się do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji uczniów;
3) uwzględnienie propozycji podmiotów prowadzących zajęcia edukacyjne, w których udział może być dofinansowany w ramach stypendium szkolnego.

§5. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.

§6. Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji Stypendialnej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§8. Traci moc Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy.

Zarządzenie nr 72a/2020 (283kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 września 2020, 07:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503