ZARZĄDZENIE NR 78/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 października 2020r.
w sprawie ustalenia instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Piątku.

Na podstawie art.6 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2020r. poz. 164) oraz § 34 , § 35 zał. załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r. Nr 14 poz. 67ze zm.) zarządza się, co następuje :

§1. Ustala się „Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Piątku", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 78/2020 (3325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 października 2020, 09:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329