ZARZĄDZENIE NR 79/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 21.10.2020
w sprawie: utworzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie gminy Piątek

Na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), oraz obowiązującej Uchwały Nr XIV/76/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piątek na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§1. 1.Tworzy się Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.
2. Ustala się miejsce pracy Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, przy ul. Łowickiej 4.

§2.Zakres działania i tryb pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową na terenie gminy Piątek określa regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 79/2020 (765kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 października 2020, 12:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76