ZARZĄDZENIE NR 82/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie arl. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 10 Uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania zmienionej Uchwalą nr XXXTV/177/I7 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następującym składzie:
1)  Przewodniczący:
-  Mariusz Pawłowski kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku;
2) Członkowie :
-Adriana Łempicka - Kwieciak - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piątku;
-  Izabela Tomasiewicz - Matusiak - nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola im. .lana Pawia II w Piątku;
-  Beata Dębska nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie;
-  Barbara Wasiak nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. MarszaŁka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 82/2020 (225kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 listopada 2020, 13:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326