ZARZĄDZENIE NR 84/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Na podstawie art.30 ust. 1, art.31, art.33, art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz zgodnie z art.411 ust.l 0 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) na wniosek p. o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 12 listopada 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.Upoważniam Panią Anetę Andrzejczak - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dofinansowanie zgodnie z art.411 ust. 10 g-10 s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 2. Upoważnienie jest udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Zarządzenie nr 84/2020 (201kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 listopada 2020, 11:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325