ZARZĄDZENIE NR 88/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. 1378.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, zmiana poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110.343,00 zł;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.577,00 zł z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 131.212,65 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.446,65 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 33.839.967,51 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 31.091.378,83 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 9.028.625,45 zł
b) majątkowe: 2.748.588,68 zl.
2) Po stronie wydatków 34.098.217,51 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 28.036.117,27 zl, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.028.625,45 zł.
b) majątkowe: 6.062.100,24 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 88/2020 (1751kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2020, 08:22:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315