ZARZĄDZENIE NR 92/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 03.12.2020 r.
W sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku" dofinansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art.,10 i art. 13 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z późniejszymi zmianami):
Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z podpisaniem w dniu 17 listopada 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.04.03.02-10-0002/19-00 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wprowadza się PLAN KONT zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zasady rachunkowości poprzez wyodrębnienie kont analitycznych w powiązaniu z istniejącymi kontami syntetycznymi - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje pracownika oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem do przestrzegania postanowień ustalonych niniejszym zarządzeniem.

§ 3. Inżynierem Kontraktu ustalam Pana Radosława Wejdnera.

§ 4. Kierownikiem projektu ustalam Pana Remigiusza Ratajskiego.

§ 5. Zasady rachunkowości zawarte w niniejszym zarządzeniu stanowią uzupełnienie polityki rachunkowości obowiązującej dotychczas w jednostce.

§ 6. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 92/2020 (1217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 grudnia 2020, 10:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289