Zarządzenie nr 2/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 04 stycznia 2021 r.
w sprawie: określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Piątek uczestnikom projektu pn. „ Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, 8.Oś Priorytetowa: „ Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion”, po zakończeniu trwałości projektu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) i § 16 ust.7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Piątku - Regulaminu Organizacyjnego ustalam:

§1.Zasady przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Piątek uczestnikom projektu pn.: „Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, 8. Oś Priorytetowa: „ Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion”, po zakończeniu trwałości projektu, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2.Wykonanie czynności związanych z przekazaniem składników majątku trwałego nastąpi w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy i Starszemu informatykowi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do 31.12.2021r.

Zarządzenie nr 2/2021 (1456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 stycznia 2021, 13:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445