Zarządzenie nr 2A/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 14 stycznia 2021 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Piątku

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz decyzji Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. ze zm. zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z nałożeniem na Burmistrza Piątku decyzją Wojewody Łódzkiego PNIK.6333.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. ze.zm. realizacji zadania dotyczącego transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, wyznaczam Pana Andrzeja Dobosza Głównego Specjalistę ds. Obronnych, Wojskowych, ZK, OC i P.poż Urzędu Miejskiego w Piątku na Koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 2. Do zadań Koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 należy organizacja, koordynacja i wykonywanie zadań Gminy Piątek w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, w szczególności:
1) organizacja transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
2) organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia);
3) współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi w Gminie Piątek;
4) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19;
5) organizowanie akcji informacyjnej oraz promującej szczepienia przeciwko COVID-19, w tym dystrybucja materiałów informacyjnych;
6) rozliczanie kosztów transportu do punktu szczepień osób niepełnosprawnych i innych osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do tych punktów;
7) wnioskowanie o refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2a/2021 (296kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 lutego 2021, 08:10:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279