Zarządzenie nr 11/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. 1378.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, zmiana poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza co następu je:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 36.592,00 zł;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59.213,00 zl, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 36.592,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 59.213,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 11/2021 (1943kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 marca 2021, 15:30:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267