Zarządzenie nr 13/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały XXVI11/154/21 z dnia 15 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu ze zmianami na rok 2021 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 216 939,00 zl (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2021, w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul .Szkolnej nr 1., które zostało zakończone w 2020 roku.

§ 2. Splata pożyczki nastąpi w latach 2022-2023 z wolnych środków lat ubiegłych.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Piątku .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 13/2021 (338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 marca 2021, 08:01:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425