Zarządzenie nr 18/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. 1378.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019 poz. 869, zmiana poz. 1649 oraz z2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 692.766,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 703.194,10 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.428,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” zmiany przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 18/2021 (2226kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 maja 2021, 13:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255