Zarządzenie nr 22/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piątku.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Piątku, stanowiącym załącznik Nr 1/2020 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Piątku wprowadzam następujące zmiany:
Schemat Struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 22/2021 (393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 maja 2021, 12:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52