Zarządzenie nr 23/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz §4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku oraz uchwały Nr XIX/112/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium, zarządzam co następuje:

§ 1. Celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Piątku powołuję Komisję stypendialną w składzie:
1) Przewodniczący:
-  Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Burmistrza Piątku, kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
2)  Członkowie:
-  Pan Tomasz Kucharczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej w Piątku, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Piątku,
-  Pani Małgorzata Bednarek - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
-  Pani Wioletta Kacprzak - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie BIP Gminy Piątek.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Piątku z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 23/2021 (215kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 maja 2021, 13:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36