Zarządzenie nr 27/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.783,1378 ) oraz uchwały Nr XXIX/161/21 z dnia 19 lutego 2021 r. Rady Miejskiej w Piątku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021 - 2024 zarządzam, co następuje:
§1. Powołuję Zespół ds. monitorowania realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek w następującym składzie:
1. Koordynator - Martyna Kacprzak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku,
2. Członek - Anna Sakiewa pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku,
3. Członek - Krystyna Grabowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
4. Członek - Agnieszka Bartczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
5. Członek - Marzena Skowron - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
6. Członek - Tomasz Kucharczyk - radny Rady Miejskiej w Piątku.

§2. Ocenę wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań określonych w Strategii oraz przedkładanie Burmistrzowi Piątku sprawozdania ustala się w terminie do dnia 31 marca następnego roku za rok poprzedni.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 27/2021 (217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2021, 07:53:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25