Zarządzenie nr 21/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji II etapu konsultacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.
Projekt PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:

§1
Powołuję Zespół roboczy ds. partycypacji i planowania przestrzennego w składzie:
1) Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku
2) Anna Matusiak-Skarbnik
3) Daria Matusiak - podinspektor
4) Mateusz Olczak - referent
5) Anna Szczepaniak - młodszy referent

§2
Zadaniem zespołu będzie:
- udostępnianie audytorom informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu wstępnego w Gminie Piątek,
- uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach/ warsztatach zaplanowanych w projekcie,
- współpraca przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Konsultacji dla Gminy Piątek,
- realizowanie zaplanowanych w IPK działań oraz dbanie o przejrzyste wydatkowanie przyznanego grantu,
- nadzór nad konsultacjami społecznymi,

§3
Traci moc Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Piątku z dnia 4 września 2020r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 21/2021 (218kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 lipca 2021, 13:06:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398