Zarządzenie nr 37/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 16 sierpnia 2021 r.w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Tomczyk - nauczycielkę Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie do pełnienia zastępstwa za dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności, na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Udziela się Pani Agnieszce Tomczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 37/2021 (359kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 sierpnia 2021, 08:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448