Zarządzenie Nr 43/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 8 września 202Ir.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1.Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piątku na okres 21 dni tj. od 14 września 202Ir. do 6 października 202Ir.
2. Informację o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości ogłasza się w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicy ogłoszeń, a także na stronie www.bip.ugpiatek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 43/2021 (483kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 września 2021, 07:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261