Zarządzenie nr 57/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 05 listopada 2021 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Piątku do podpisywania z upoważnienia Burmistrza upomnień i tytułów wykonawczych oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego z zakresu księgowości podatkowej, a także innych pism w sprawach objętych zakresem czynności niebędących decyzjami i postanowieniami.

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art.268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art.143 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 t.j.)  Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§1. Upoważniam pracownicę Urzędu Miejskiego w Piątku - referenta ds. księgowości podatkowej Joannę Raj - Burdukiewicz do podpisywania z mojego upoważnienia upomnień i tytułów wykonawczych oraz pism w toku postępowania egzekucyjnego, a także innych pism w sprawach objętych zakresem czynności, a niebędących decyzjami i postanowieniami, z zakresu księgowości podatkowej.

§ 2. Upoważnienie może być odwołane w każdym czasie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 57/2021 (192kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 listopada 2021, 07:50:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229