ZARZĄDZENIE NR 4/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 05 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1) w związku z art. 411 ust. lOr ustawy z dnia 27 kwietnia 20Clr. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika GOPS w Piątku, upoważniam Panią Anetę Andrzejczak- inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2022 (203kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 stycznia 2022, 13:00:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193