ZARZĄDZENIE NR 18/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
1) dochody budżetowe w kwocie: 36.599.418,63 zł;
2) wydatki budżetowe w kwocie: 32.379.410,94 zl;
3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 18/2022 (7393kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2022, 08:14:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178