ZARZĄDZENIE NR 28/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anny Sakiewa - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm. zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika GOPS w Piątku upoważniam Panią Annę Sakiewa - pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 28/2022 (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 kwietnia 2022, 13:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149