ZARZĄDZENIE NR 32/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1,99-120 Piątek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 32/2022 (1215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 czerwca 2022, 13:22:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489