ZARZĄDZENIE NR 33/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II
w Piątku

Na podstawie art. 63 ustaw}' z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia 11 w Piątku, ul. Szkolna 1, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie zarządzenia Burmistrza Piątku Nr 16/2022 z dnia 17 marca 2022 r. W wyniku postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawia II w Piątku została Pani Joanna Przybylak.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 33/2022 (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2022, 08:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189