ZARZĄDZENIE NR 47/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Paulinę Michalak - nauczycielkę Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku do pełnienia zastępstwa za dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 3 1 sierpnia 2023 r.

§ 2. Udziela się Pani Paulinie Michalak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 47/2022 (363kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 sierpnia 2022, 11:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309