ZARZĄDZENIE NR 50/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Grabarczyk- pracownikowi socjalnemu GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692)zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika GOPS w Piątku, upoważniam Panią Anetę Grabarczyk -pracownika socjalnego GOPS w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, z wyłączeniem wydawania decyzji.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 50/2022 (182kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 sierpnia 2022, 13:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298