ZARZĄDZENIE NR 63/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak- inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, z wyłączeniem wydawania decyzji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967) zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika GOPS w Piątku, upoważniam Panią Anetę Andrzejczak -inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy łub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 63/2022 (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 września 2022, 15:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126